ترازوهای دقیق آزمایشگاهی جهت وزن دقیق و بدون خطا از لوازم مورد نیاز و ضروری در آزمایشگاه ها می باشد. در آزمایش ها دانستن مقدار دقیق مواد بسیار مهم و حیاتی بوده و ممکن است در صورت کمتر یا بیشتر بودن ماده خطراتی را در پی داشته باشد.