فريزرهای آزمايشگاهی سری FR

مواد شیمیایی , کيت های دارویی , استانداردهای داروها و در کل بسياری از مواد آزمایشگاهی برای سالم ماندن و داشتن بهترین کارایی نیاز به نگهداری در یک شرايط دمایی مطلوب و با ثبات کامل می باشند، به همین خاطر است که فریزر آزمایشگاهی از اهمیت بسیار بالایی در یک آزمایشگاه برخوردار است. نگهداری موارد گوناگون در یخچال و فریزر آزمایشگاهی معمولی مشکلات متعددی از جمله آلوده شدن به باکتری ها و آلودگی های موجود در نمونه های خونی ، آلودگی های بیولوژیکی ، نشر و انتشار سموم زیستی را به هم راه دارد، که برای حل این مشکلات مصرف کنندگان نهایی در آزمایشگاه ها از فریزر آزمایشگاهی منفی 40 مخصوص استفاده می کنند. این فریزر آزمایشگاهی در بیمارستان ها ، آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی مختلف کاربرد دارند و در مدل های مختلفی از جمله مدل هایی با ظرفیت پائین , متوسط تولید می شوند.